Εξοπλισμός

  • Συντηρήσεις

Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στη Νέα Χαλκηδόνα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει και πρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους για την οργάνωση και αποθήκευση του πλούσιου μηχανολογικού εξοπλισμού που έχει στη διάθεσή της, για την ολοκλήρωση των τεχνικών έργων που αναλαμβάνει. Τα κινητά συνεργεία της είναι άρτια εξοπλισμένα και διασφαλίζουν την αυτονομία τους στο εργοτάξιο, καθιστώντας την Γ. Κ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Ε.Τ.Ε. ως μία από τις πιο ευέλικτες, αξιόπιστες και άμεσα ανταποκρινόμενες εταιρείες στον κλάδο των κατασκευών. Ο ιδιόκτητος εξοπλισμός της περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό εργαλείων, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων και η διατήρηση της καταλληλότητας και της αξιοπιστίας τους στα επιθυμητά επίπεδα εξασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής ενός εντατικού προγράμματος προληπτικής συντήρησης.

Πιο συγκεκριμένα, ο ιδιόκτητος εξοπλισμός της εταιρείας περιλαμβάνει παντός τύπου κατασκευαστικά και βοηθητικά εργαλεία και μηχανήματα, πλήθος εργαλείων χειρός, ηλεκτροσυγκολλήσεις, μηχανήματα κοπής σπειρωμάτων, κτλ. Η εταιρεία έχει στην κατοχή της τα απαραίτητα μεταφορικά μέσα τα οποία την εξυπηρετούν κατά τη διάρκεια των εργασιών που αναλαμβάνει, όπως εταιρικά οχήματα Ι.Χ. καθώς και ανοιχτό φορτηγό. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του τεχνικού έργου που κάθε φορά εκτελείται, η εταιρεία συνεργάζεται με ένα επιλεγμένο και εκτεταμένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, υπεργολάβων και προμηθευτών διαφόρων ειδικοτήτων, έτσι ώστε να αναπτύξει το απαιτούμενο τεχνικό υπόβαθρο. Προμηθεύεται λοιπόν από έμπιστους συνεργάτες διάφορα συστήματα καλουπώματος, συστήματα σκαλωσιάς, πλατφόρμες εργασίας και προστασίας, μεταλλικά ή ξύλινα καλούπια, μεταλλότυπους, πλαίσια, ικριώματα, κλπ., τα οποία είναι πιστοποιημένα και ακολουθούν τους κώδικες των ευρωπαϊκών οδηγιών.

Το μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό που διαθέτει η εταιρεία για την περάτωση των τεχνικών έργων, τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας κατά τη διάρκεια των εργασιών, σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή οδηγία 92/57/ΕΕ όπως:
• προστατευτική ενδυμασία (ΕΝ 863:1995)
• προστασία χεριών και βραχιόνων (ΕΝ 388:2003)
• προστασία κεφαλιού (ΕΝ 397:1995)
• προστασία ποδιών (ΕΝ ISO 20345:2004)
και ότι άλλο απαιτείται για την αποφυγή κάθε ατυχήματος επί ανθρώπινου ή υλικού δυναμικού.
Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό μηχανικών και επιστημόνων της εταιρείας διαθέτει εξειδικευμένα όργανα μέτρησης, αποτύπωσης και διάγνωσης, τα οποία χρησιμοποιεί για οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ή συντηρήσεις εγκαταστάσεων. Για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση, ταχύτητα και ακρίβεια σε μετρήσεις και αποτυπώσεις εκτεταμένων γεωτεμαχίων ή χώρων διαθέτει αξιόπιστα τοπογραφικά όργανα, όπως ηλεκτρονικά μέτρα και γεωδαιτικό σταθμό total station. Για την οργανωτική δομή και τη σχεδιαστική αναπαράσταση των έργων που αναλαμβάνει, η εταιρεία χρησιμοποιεί τα κατάλληλα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας όπως: προγράμματα λογισμικού (office word, office Excel, office PowerPoint), λογιστικά προγράμματα (SoftOne), δισδιάστατου και τρισδιάστατου σχεδιασμού (autoCAD, Cadware, FESPA, StereoSTATICA, SketchUp, 3dsMax), επεξεργασίας γραφικών (Αdobe PHOTOSHOP), κτλ. Θέλοντας να προσφέρει την μέγιστη απόδοση στα έργα της, η εταιρεία φροντίζει και χρηματοδοτεί τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, με ειδικά σεμινάρια πάνω σε εξελισσόμενους τομείς σε θέματα νέων τρόπων κατασκευής, νέων υλικών ή νέων τεχνολογιών και συστημάτων, με σκοπό την εξειδίκευση, τη βελτίωση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων της.