Ασφάλεια

Οι υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας των τεχνικών έργων είναι απαραίτητες για τη σύγχρονη και αποδοτική λειτουργία των τεχνικών εταιρειών, αφού προστατεύουν τους εργαζόμενους αλλά και το κοινό από επαγγελματικούς κινδύνους και πιθανά ατυχήματα. Η διασφάλιση της εργασίας και της υγείας δεν είναι μόνο τυπική ή νομική υποχρέωση, αλλά προστιθέμενη αξία επιτυχίας κάθε αποδοτικής και παραγωγικής επιχείρησης.

Η Γ. Κ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Ε.Τ.Ε. εφαρμόζει μία πολιτική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και πρόθεσή της είναι να παρέχει ένα βιώσιμο περιβάλλον εργασίας και να τηρεί όλους των απαραίτητους όρους ασφάλειας και υγιεινής. Ως θεμελιώδεις στόχους της λοιπόν θέτει τη διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου των κινδύνων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την εφαρμογή νέων μεθόδων και μέτρων ασφαλούς εργασίας.