Κοινωνική ευθύνη

 

Βασικές αδιαπραγμάτευτες αρχές:
ακεραιότητα, ειλικρίνεια, εντιμότητα, αξιοπιστία, τιμιότητα.

 

Βασική αρχή της εταιρείας Γ. Κ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Ε.Τ.Ε. είναι η υποχρέωση ηθικής συμπεριφοράς για το σύνολο των εργαζομένων και των συνεργατών της, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών πρακτικών και διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό καλύπτονται οι σχέσεις και συναλλαγές με τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και υπεργολάβους, τη διοίκηση, την κοινωνία, τις κρατικές αρχές και γενικά στο σύνολο των τομέων δραστηριοποίησης της εταιρείας. Η εταιρεία προσφέρει ίσες μορφές απασχόλησης, δεν ανέχεται διακρίσεις, οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση και ανήθικη συμπεριφορά, απαγορεύει την παιδική εργασία και κακοποίηση και μεριμνά για τα δικαιώματα προστασίας νέων εργαζομένων, αλλά και ευάλωτων ομάδων εργαζομένων. Κάθε παραβίαση των αρχών αυτών, συνιστά σε παράπτωμα που ανάλογα με τη σοβαρότητά του είναι δυνατό να οδηγήσει και σε λύση της αντίστοιχης συνεργασίας με την εταιρεία.

Η εταιρεία μεριμνά για την υγιή και ασφαλή εργασία του προσωπικού και έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας σχετικά με την πρόληψη, τον περιορισμό και την εξάλειψη, όσο είναι δυνατόν, των επαγγελματικών κινδύνων, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Υποστηρίζει την ελευθερία συνδικαλισμού και συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη μη καταναγκαστική εργασία με αξιοπρεπή πληρωμή και ώρες εργασίας.

Επιπλέον, ανήκοντας στον κλάδο των τεχνικών κατασκευαστικών εταιρειών, αντιλαμβάνεται ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα επίκαιρο ζήτημα και υποχρέωση όλων, γι’ αυτό και δεσμεύεται ότι μπορεί και πρέπει να συμβάλει θετικά. Πεποίθησή της είναι να εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο, διαδικασία, μέθοδο ή τεχνολογία, που θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον και θα ελαχιστοποιούν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προστατεύοντας τη χλωρίδα και την πανίδα του οικοσυστήματος, καθώς και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Στην εταιρεία ακολουθείται συνεχής ενημέρωση για περιβαλλοντικά θέματα, ενώ εφαρμόζεται ένα πλαίσιο μέτρων προστασίας, το οποίο εφαρμόζεται από εργαζόμενους, προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες της:

  • Συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας.
  • Παροχή κατάλληλης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο προσωπικό της και συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση για τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στους εργαζόμενους αλλά και τους συνεργάτες της.
  • Μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων και διασφάλιση του ασφαλή χειρισμού τους, της απόρριψής τους ή της ανακύκλωσής τους σε πιστοποιημένες εταιρείες, εξοικονομώντας φυσικούς πόρους.
  • Συνεργασία με περιβαλλοντικούς φορείς και υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικής ευθύνης η εταιρεία απευθύνεται ανεξαιρέτως σε όλα τα στελέχη, τους συνεργάτες και υπεργολάβους της με σκοπό τη θέσπιση ενός πλαισίου, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς, για τυχόν επιλογές σχετικά με τις επιχειρηματικές αρχές και δραστηριότητες της Γ. Κ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Ε.Τ.Ε. Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με το πλαίσιο συνεργασίας ή/και περιβαλλοντικών, εργασιακών και ηθικών θεμάτων, η εταιρεία ενθαρρύνει την επικοινωνία με τη διοίκηση, τη νομική υποστήριξη, τις τοπικές αρχές, την τοπική διοίκηση, αλλά και όποια αρμόδια επί του σχετικού θέματος Αρχή.