Ποιότητα

Η εταιρεία έχει αναπτύξει τη δραστηριότητα και την πολιτική της βασιζόμενη στις αρχές που διέπουν την πορεία της και την χαρακτηρίζουν συνολικά. Αναλαμβάνει με υπευθυνότητα τις υποχρεώσεις της απέναντι στους πελάτες της και γνώμονας είναι πάντα ο λειτουργικός σχεδιασμός και η αποτελεσματική εκτέλεση και παράδοση έργων υψηλής ποιότητας. Η ποιότητα είναι ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξης της εταιρείας και συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία και στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών της.

Στόχος της εταιρείας είναι η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών της και η διάκρισή της μέσα στον ανταγωνιστικό χώρο των κατασκευών στον οποίο κινείται, παρέχοντας πάντα πιστοποιημένες υπηρεσίες που εξασφαλίζουν στους πελάτες της το αίσθημα της εμπιστοσύνης και της ικανοποίησης. Για να εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα στα έργα που εκτελεί η τεχνική εταιρεία χρησιμοποιεί πέραν των έμπειρων και καταρτισμένων μηχανικών που τη στελεχώνουν, έμπειρο εργατικό προσωπικό, ενώ η συνεργασία της με εργολάβους και προμηθευτές χαρακτηρίζεται πάντα από αξιοπιστία, εξειδίκευση και υπευθυνότητα.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρεία από το 2013 εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο, από το Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης EUROCERT. Το 2015 πραγματοποιήθηκε η μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο ορίζει το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:
• μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων πολιτικού μηχανικού (οικοδομικά, οδοποιία, λιμενικά, υδραυλικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, έργα πρασίνου, μεταλλικές κατασκευές, ανακαινίζεις – βελτιώσεις – ενισχύσεις κτιριακών έργων)
• μελέτη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων (υδραυλικά, ηλεκτρικά, πίνακες, υποσταθμοί Μ.Τ., ασθενή ρεύματα, δομημένη καλωδίωση, πυρανίχνευση, συστήματα ασφαλείας, θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη, φωτοβολταϊκά, επεξεργασία νερού- κολυμβητήρια, βιολογικοί καθαρισμοί)

Το πρότυπο ISO 9001:2015 το οποίο ακολουθεί η εταιρεία καλύπτει πλέον όλες τις ανάγκες της και έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί τη βάση της συστηματικής οργάνωσης και λειτουργίας της σε θέματα παρεχόμενων υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού κτλ. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η εταιρεία Γ.Κ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ Ε.Τ.Ε. δεσμεύεται για την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, το οποίο αναθεωρείται και βελτιώνεται όταν χρειάζεται, από όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό της εταιρείας.

Τα οφέλη από την εφαρμογή του προτύπου είναι μεταξύ άλλων η αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών της, αφού ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, εξασφαλίζοντας τη ζητούμενη σταθερότητα και ασφάλεια για τα έργα που παράγει. Ακόμα το νέο πρότυπο συμβάλλει στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απέναντι σε άλλες τεχνικές εταιρείες με τη βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης της εταιρείας, στην προσέλευση νέων επενδύσεων, στη βελτίωση της εικόνας της, στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην εξοικονόμηση πόρων και στην αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού της.